Umowy

Świadczymy usługi w zakresie opiniowania umów i przygotowania ich pod kątem prawnym. Zawieranie umów jest nieodłączną częścią życia w społeczeństwie i prowadzenia działalności gospodarczej. Zawieramy umowy dokonując zakupów czy zapisując się do biblioteki. Im większa wartość przedmiotu umowy i związane z jej zawarciem ryzyko, tym dokładniej należy się jej przyjrzeć. Umowy dotyczące kredytów, leasingu operacyjnego i finansowego, wynajmu nieruchomości, a także umowy zlecenia czy o dzieło mają istotny wpływ na życie naszych Klientów. Jeszcze ważniejsze mogą być umowy małżeńskie, dotyczące zakupu mieszkania, fuzji spółek czy ubezpieczenia. Wraz ze wzrostem znaczenia umowy dla jej stron, rośnie także potrzeba opiniowania umów i przygotowania ich przez doświadczonego radcę prawnego.

oferta6 1024x683

Dlaczego warto powierzyć radcy prawnemu przygotowanie i opiniowanie umów?

W naszym systemie prawnym obowiązuje zasada swobody umów, co oznacza, że strony mogą je zawierać według własnego uznania. Nie ma zamkniętego katalogu umów czy klauzul, które można w nich zawrzeć. W prawie cywilnym istnieje nawet kategoria “umów nienazwanych”, czyli takich, które – w przeciwieństwie do np. umowy sprzedaży czy najmu długoterminowego – nie doczekały się własnych, bardziej szczegółowych regulacji. Zawierający umowę muszą więc liczyć się z tym, że sami odpowiadają za zawarte w niej zapisy, których później będą musieli się trzymać. Powinni mieć także na uwadze pewne ograniczenia w zakresie konstruowania umów wynikające z ustaw lub zasad współżycia społecznego. Mimo ogólnej swobody kształtowania umów, część z nich wymaga bowiem szczególnej formy (np. aktu notarialnego) lub w ogóle nie może być zawarta legalnie.

W internecie można z łatwością znaleźć gotowy wzór konkretnej umowy. Nie zawsze skorzystanie z niego jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku skomplikowanej kwestii prawnej. Problemem może być również zrozumienie wszystkich zawartych w dokumencie klauzul. Rolą radcy prawnego jest wyjaśnienie każdej kwestii w sposób zrozumiały dla Klienta, zapisanie jej w sposób zgodny z prawem i precyzyjne określenie, jakie będą konsekwencje zawarcia umowy. Nasza kancelaria radcowska ze Szczecina zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie sporządzania, opiniowania oraz negocjowania umów.

Zakres wsparcia w przypadku umów

Jesteśmy świadomi, że każda umowa wymaga skrupulatnego przygotowania i szczegółowej analizy. Dbamy o to, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych Klientów i uchronić ich przed popełnieniem błędów. Mamy doświadczenie w zakresie opracowywania, analizowania i negocjowania różnego rodzaju umów m.in.:

  • sprzedaży,
  • pożyczki,
  • najmu,
  • o dzieło,
  • zlecenia,
  • dzierżawy,
  • leasingu,
  • agencyjnych,
  • darowizny.

Nasza kancelaria w Szczecinie świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców. Zapewniamy kompleksowe podejście do każdej powierzonej nam sprawy, mając przy tym na uwadze rodzaj umowy i kwestie, na jakich najbardziej Państwu zależy. Nasze wsparcie stanowi gwarancję bezpieczeństwa oraz pozwala uniknąć nierzadko poważnych konsekwencji wynikających z akceptacji nieodpowiednio zdefiniowanych zapisów.

Najczęściej zadawane pytania

Umowa cywilnoprawna to czynność prawna polegająca na złożeniu oświadczeń woli, które wywołują skutek prawny w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. W księdze trzeciej Kodeksu cywilnego regulowane są kwestie wspólne dla wszystkich umów, umieszczone są również przepisy znajdujące zastosowanie do konkretnych typów umów. W prawie funkcjonuje wiele rodzajów umów i w tej krótkiej odpowiedzi nie jesteśmy w stanie wymienić ich wszystkich. Ze względu na obowiązki stron można wyróżnić umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące. Biorąc pod uwagę sposób zawierania umów, wyróżnia się m.in.: umowy pisemne, elektroniczne czy w formie aktu notarialnego.

Zależnie od typu umowy, jej samodzielne sporządzenie może sprawiać trudności, szczególnie dla osób, które nie orientują się w przepisach prawa. Dobra umowa musi odpowiednio zabezpieczać interesy stron, być czytelna i zgodna z obowiązującym prawem. W umowie powinny znaleźć się takie elementy jak: nazwa, oznaczenie stron oraz data i miejsce jej zawarcia. Najobszerniejszą część stanowi treść umowy, a dokładniej zobowiązania, prawa i obowiązki stron. W umowie muszą się też znaleźć podpisy. Osoby, które decydują się na samodzielnie sporządzenie tego dokumentu powinny w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z prawnikiem. Nasza kancelaria radcowska oferuje pomoc w tworzeniu różnego typu umów.

Umowa najmu to dokument, który określa prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego. Muszą znaleźć się w niej odpowiednie elementy, aby stanowiła zabezpieczenie interesów obu stron. W umowie najmu powinna być wskazana data, a także miejsce zawarcia umowy. Niezbędne jest też określenie jej stron. Umowa musi zawierać informacje na temat wysokości czynszu i sposobu regulowania opłat. Powinien znaleźć się w niej też opis wynajmowanej rzeczy (w przypadku lokalu będzie to jego stan, wyposażenie i powierzchnia), czas trwania umowy i okres jej wypowiedzenia. Umowa najmu musi być dobrze skonstruowana, o co powinno się zadbać niezależnie od tego, którą ze stron się jest.
Kwestie dotyczące umowy sprzedaży są regulowane w Kodeksie cywilnym i tam też znajduje się jej definicja. Zgodnie z nią umowa sprzedaży zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania jej. Po stronie kupującego spoczywa natomiast obowiązek odebrania i zapłaty za rzecz. W umowie sprzedaży powinny znaleźć się informacje o dacie i miejscu jej zawarcia, a także stronach. Dokument musi określać przedmiot sprzedaży, jak również cenę. Często umowa sprzedaży nie wymaga formy szczególnej i zawiera się ją na piśmie. Kiedy przedmiotem sprzedaży jest cenna rzecz, konsultacja z prawnikiem w zakresie kształtu umowy jest dobrym rozwiązaniem.
W Internecie dostępne są darmowe wzorce umów, z których można swobodnie korzystać. Oczywiście istnieje też możliwość samodzielnego przygotowania umowy, choć zajmuje to zdecydowanie więcej czasu i wymaga znajomości różnych przepisów. Radca prawny nie jest niezbędny do sporządzenia umowy, jednak w wielu przypadkach jego pomoc okazuje się nieoceniona. Niektóre kwestie wynikają nie z samej treści umowy, ale także ustaw i orzecznictwa. W związku z tym przygotowanie umowy, która w pełni zabezpiecza interesy strony, wymaga odpowiedniej wiedzy.

Zobacz również