Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe to podmioty gospodarcze mające osobowość prawną, ich organem obligatoryjnym jest zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe są zarządzane przez mieszkańców, a członkiem staje się każdy, kto ma prawa do danej nieruchomości (nie są podmiotami gospodarczymi). Mimo że są to dwie różne instytucje, z założenia ich cel jest podobny: opiekowanie się mieszkańcami bloku czy osiedla. Ich działalność regulują ściśle określone przepisy prawa, a brak wiedzy w tym zakresie może grozić poważnymi konsekwencjami. Nasza kancelaria radcowska ze Szczecina od wielu lat wspiera spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarówno w bieżącej działalności, jak i w podejmowaniu strategicznych decyzji. Udzielamy również porad prawnych mieszkańcom.

oferta1 1024x680

Prawo spółdzielcze

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spółdzielczego wspierając spółdzielców, zarządców nieruchomości i zarządy spółdzielni. Reprezentujemy także strony w przypadku zaskarżenia uchwał spółdzielni. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych prawników możemy przeprowadzić spółdzielnię przez zmiany strukturalne, wydatnie pomóc w sytuacji, gdy wyodrębnia się wspólnota mieszkaniowa lub mieszkańcy decydują się całkowicie zrezygnować ze spółdzielni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Udzielamy porad prawnych w zakresie zarządu nieruchomościami, ksiąg wieczystych i stosunków sąsiedzkich.

Usługi z zakresu prawa spółdzielczego

Zapewniamy naszym Klientom doradztwo prawne na najwyższym poziomie i w bardzo szerokim zakresie, co jest możliwe dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy. Przedmiotem naszych działań może być:

  • kompleksowe wsparcie prawne dla spółdzielni oraz zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych,
  • reprezentacja przed sądami w sprawach o uchylenie lub ustalenie nieważności uchwały,
  • zaskarżanie uchwał,
  • windykacja czynszów i opłat,
  • reprezentacja w powództwach o eksmisję,
  • wsparcie wspólnot mieszkaniowych w procesie zmiany zarządcy nieruchomości.

Dlaczego spółdzielnia potrzebuje wsparcia radcy prawnego?

Przepisy prawne regulujące sposób funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są zapisane w kilku osobnych dokumentach, co w pewnych sytuacjach może utrudniać ich przestrzeganie. Nierzadko tylko dobry radca prawny do spraw mieszkaniowych jest w stanie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie danej sprawy. Nasza kancelaria prowadzi obsługę prawną tego typu instytucji, dbając o kompleksowe podejście do każdej sprawy. Oferowana przez nas pomoc pozwala na efektywne zarządzanie nieruchomościami, a także szybkie rozwiązywanie problemów, z jakimi zmagają się spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

 

Zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowej

Może się zdarzyć, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej podejmuje uchwały sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji każdy ze spółdzielców ma prawo do zaskarżenia uchwał spółdzielni mieszkaniowej. Sprawy tego typu nie należą do prostych. Profesjonalne wsparcie kancelarii prawnej jest konieczne także dlatego, że sama spółdzielnia również na ogół korzysta z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Celem zaskarżenia uchwały może być chęć doprowadzenia do jej zmiany, a nawet uznania samej uchwały za niebyłą ze skutkiem wstecznym.

Prowadzimy sprawy dotyczące zaskarżenia uchwał spółdzielni zarówno w imieniu pojedynczych lokatorów, grup sąsiedzkich, jak i samej spółdzielni mieszkaniowej. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z siedzibą naszej kancelarii w Szczecinie.

Najczęściej zadawane pytania

Na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych większość właścicieli lokali w budynku czy budynkach, które są położone w obrębie danej nieruchomości, obliczana zgodnie z wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę o powołaniu wspólnoty. Dotyczy to nieruchomości uregulowanych, w większości wyodrębnionych i sytuacji, w której większość właścicieli (liczona zgodnie z udziałami) wyraża taką chęć. Wspólnota mieszkaniowa jako forma prawna daje większy wpływ na zarządzanie nieruchomością wspólną i umożliwia szerszą kontrolę wydawanych pieniędzy.
Pojęcia spółdzielni i wspólnoty majątkowej często stosowane są zamiennie, ale to błąd. Podmioty te różnią się przede wszystkim statusem prawnym. Spółdzielnię wyróżnia to, że ma ona osobowość prawną, podczas gdy wspólnota mieszkaniowa to jedynie organizacja, która zrzesza mieszkańców mających własnościowe prawo do lokalu. Ma ona jednak możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Spółdzielnia wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ma ściśle określone organy, do których należą: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.
Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w zawartej później umowie w formie aktu notarialnego, mogą określić sposób zarządu wspólną nieruchomością. Jeśli liczba wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali jest większa niż 3, właściciele mają obowiązek podjęcia uchwały o wyborze zarządu. Może być on jedno- lub kilkuosobowy. Członkami zarządu mogą być tylko osoby fizyczne.
Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej mogą być podejmowane na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Może być tak, że uchwała zostanie podjęta w wyniku głosów, które częściowo zostały oddane na spotkaniu, a częściowo zebrane. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali. Jest ona liczona zgodnie z wielkością udziałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie lub uchwale postanowiono, że w danej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

W spółdzielni mieszkaniowej jednym z organów jest zarząd. Również i w przypadku wspólnot mieszkaniowych istnieje potrzeba powołania podmiotu, który będzie reprezentował mieszkańców na zewnątrz i realizował bieżące sprawy dotyczące danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa ma dwa rozwiązania, bo może powołać zarząd własny lub przekazać sprawowanie takich funkcji zarządcy z zewnątrz. Zarząd składa się z osób fizycznych, które najczęściej są właścicielami lokali wchodzących w skład danej wspólnoty. Zarządca może być natomiast zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną.

Zobacz również