Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje kwestie takie jak rozwód, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie ojcostwa czy opieki nad dziećmi. Jego podstawowym źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego często są trudne i wzbudzają wiele emocji, gdyż dotykają istotnych aspektów naszego życia. Wypracowanie kompromisów i akceptowalnego rozwiązania dla każdej ze stron nie jest łatwe, dlatego warto skonsultować to ze specjalistą. Jako doświadczona kancelaria radcowska ze Szczecina udzielamy porad prawnych i wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro Klientów, gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną w Szczecinie i indywidualne podejście do każdego problemu.

oferta7 1024x683

Rozwód – Szczecin

Sprawy rozwodowe należą do szczególnie delikatnych i powiązanych z silnymi emocjami. Wsparcie radcy prawnego pozwala przeprowadzić sprawę rozwodową szybciej, z mniejszym obciążeniem psychicznym i znacznie większą szansą na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie podziału majątku, obowiązków alimentacyjnych, opieki nad dziećmi czy uznania winy. Rozwody należą do spraw, z którymi spotykamy się najczęściej, dzięki czemu nasi prawnicy mają odpowiednie doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądem, ale też negocjowaniu ugody pomiędzy rozwodzącymi się stronami.

 

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa nie jest tożsame z rozwodem i rodzi zdecydowanie różne od niego skutki prawne. Może zostać orzeczone jedynie w przypadku, gdy zgodnie z prawem małżeństwo nie powinno być w ogóle zawarte. Unieważnić małżeństwo można, gdy jedna ze stron nie była zdolna do zawarcia związku małżeńskiego (np. była zbyt młoda lub nie posiadała pełnej zdolności prawnej), zataiła istotne dla pożycia małżeńskiego kwestie (np. bezpłodność, chorobę psychiczną, alkoholizm) lub była w tym czasie w innym związku małżeńskim (bigamia). Jeśli małżeństwo zostanie unieważnione, zakłada się, że pod względem prawnym nigdy go nie było. Rodzi to oczywiście konieczność rozwiązania wielu kwestii prawnych ze skutkiem wstecznym.

 

Alimenty – wsparcie kancelarii w Szczecinie

Alimenty to środki przekazywane na utrzymanie innej osoby, za której byt płacący jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny. Alimenty najczęściej dotyczą sytuacji, gdy rodzic zostaje prawnie zmuszony do łożenia na utrzymanie swoich dzieci. Obowiązek alimentacyjny może jednak dotyczyć także małżonków, rodziców, rodzeństwa i osób powiązanych przez adopcję.

Pomagamy w sprawach sądowych dotyczących ustalenia obowiązku alimentacyjnego, zniesienia go oraz zmiany wysokości alimentów. Uczestniczymy także w pozasądowych negocjacjach między stronami.

 

Działania kancelarii w sprawach rodzinnych

Działania, jakie są przez nas podejmowane w ramach współpracy, to:

  • reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustanowienie kontaktów z dziećmi oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • wsparcie w zakresie przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów majątkowych między małżonkami,
  • sprawy z zakresu ubezwłasnowolnienia,
  • doradztwo i usługi prawne w sprawach o zarząd majątkiem dziecka.

 

Sprawy o podział majątku w Szczecinie

Rozwód nie zawsze kończy wszystkie sprawy między byłymi małżonkami. Często pozostaje wspólny majątek, na przykład dom, mieszkanie, działka, firmy czy samochody. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc prawnika przy podziale majątku. Najpierw złoży on w imieniu Klienta wniosek o podział wspólnego majątku małżonków. We wniosku należy dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi, a także przedstawić dowody prawa własności. Do dokumentu należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość. Wraz z wnioskiem należy też przedstawić sądowi wyrok rozwodowy. We wszystkich tych czynnościach przyda się pomoc doświadczonego prawnika.

Radca prawny do spraw rodzinnych może pomóc Państwu w rozwiązaniu konfliktów, a także zabezpieczeniu Waszych interesów, dlatego warto skorzystać z jego usług. Jako profesjonaliści rozumiemy, jak istotne, a jednocześnie delikatne dla naszych Klientów mogą być kwestie dotyczące prawa rodzinnego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i merytoryczną pomoc, dbamy również o pełną dyskrecję i obiektywizm.

Najczęściej zadawane pytania

Decyzja o rozwodzie jest trudna nie tylko z punktu widzenia sytuacji całej rodziny i towarzyszących temu emocji, ale także ze względu na wymagania formalne, które stoją przed osobą składającą pozew o rozwód. Każdy z małżonków ma prawo do jego wniesienia. Pismo musi spełniać wymagania formalne, które zostały określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Samodzielne przygotowanie pozwu o rozwód nie zawsze jest łatwe, tym bardziej że sytuacja życiowa osoby, która się na to decyduje, zazwyczaj sama w sobie jest trudna i wymagająca. Doświadczony radca prawny do spraw rodzinnych jest w stanie udzielić rzetelnych porad w tym zakresie i pomóc w przygotowaniu pozwu.

Obowiązek świadczeń alimentacyjnych względem dziecka dotyczy rodziców i ma miejsce, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Ich zakres jest uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Pod uwagę brane są także majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego, czyli matki lub ojca. Rodzice mają za zadanie zaspokajać różne potrzeby dziecka m.in. pokrywać koszty wyżywienia, leczenia i kształcenia. Potrzeby te często uzależnione są od wieku. Wyliczenie wysokości alimentów następuje po przeanalizowaniu kosztów potrzebnych na pokrycie utrzymania oraz wychowania dziecka i ma charakter indywidualny.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności. Władza ta przysługuje obojgu rodzicom, jednak na mocy wyroku sądu może zostać zawieszona, ograniczona lub odebrana w stosunku do jednego lub obojga rodziców. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej przy rozwodzie. Jeśli rodzice żyją w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może określić sposób wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, mając na względzie jego dobro. Jeśli rodzice przedstawili pisemne porozumienie odnośnie do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów, sąd pozostawia tę władzę obojgu rodziców. Może on także powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, a ograniczyć drugiemu do określonych obowiązków i uprawnień, jeśli od tego zależy dobro dziecka.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez różne podmioty. Zalicza się do nich: dziecko, matkę i domniemanego ojca dziecka. Matka i domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności, a w razie jego śmierci, do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Możliwość wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa ma także prokurator w sytuacji, gdy wymaga tego ochrona interesu społecznego lub dobro dziecka.

Ubezwłasnowolnienie prowadzi do pozbawienia danej osoby możliwości decydowania o swoich sprawach. Jego głównym celem jest ochrona interesów tejże osoby, która z różnych przyczyn nie jest w stanie sobie tego zapewnić (m.in. z powodu uzależnienia do alkoholu czy narkotyków). Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Do jego zgłoszenia mają prawo: małżonek, krewni w linii prostej i rodzeństwo, a także przedstawiciel ustawowy.

Zobacz również