Prawo pracy

Prawa pracownika i pracodawcy regulowane są przez przepisy prawa pracy. Udzielamy w jego zakresie porad prawnych, prowadzimy sprawy sądowe, przygotowujemy i opiniujemy pisma procesowe.

Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy podmiotem profesjonalnym (pracodawca) a osobą fizyczną (pracownik, zatrudniony). Poszczególne przepisy regulują bardzo wiele aspektów współpracy między stronami, od formy zatrudnienia, przez prawo pracownika do urlopu i wynagrodzenia, aż po odszkodowania za wypadki przy pracy. Zarówno ich waga, jak i stopień komplikacji sprawiają, że strony mogą potrzebować profesjonalnego wsparcia radcy prawnego.

Naszą rolą jest przede wszystkim wyjaśnienie przepisów i przełożenie ich na sytuację, w której znajdują się pracownik i pracodawca. Bronimy także interesów osób, których prawa zostały naruszone.

oferta2 1024x683

Usługi w zakresie praw pracownika i pracodawcy – Szczecin

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną oraz fachowe doradztwo w zakresie prawa pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W ramach świadczonej pomocy prawnej nasza kancelaria zajmuje się następującymi sprawami:

  • weryfikacja i tworzenie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji,
  • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy,
  • wypłata odpraw związanych z likwidacją stanowiska pracy,
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy,
  • dochodzenie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz renta z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Misja kancelarii w zakresie prawa pracy

Bardzo ważne jest dla nas skuteczne i sprawne rozstrzyganie problemów z zakresu prawa pracy. Doświadczenie, które udało nam się zdobyć w ramach współpracy z wieloma Klientami (zarówno pracodawcami, jak i pracownikami), pozwala nam na kompleksowe podejście do sprawy i wypracowanie najbardziej efektywnych rozwiązań. W każdej pracy mogą zdarzyć się nieprzyjemne sytuacje, dotyczące m.in. nieuzasadnionego zwolnienia czy mobbingu.

 

Prawo pracownika, czyli kogo?

Przepisy prawa pracy regulują przede wszystkim stosunki między pracodawcą a pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W szczególnych wypadkach mogą jednak być stosowane także wobec osób, które zostały zatrudnione na podstawie innej umowy (umowa zlecenie, o dzieło) lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Prawo pracownika może być rozciągnięte na osoby faktycznie będące pracownikami danej firmy, nawet jeśli umowa o pracę nigdy nie została zawarta. Dotyczy także osób, które były wcześniej pracownikami, a wciąż obowiązuje je umowa o zakazie konkurencji.

Nasza kancelaria w Szczecinie pomoże Państwu w rozwiązaniu wszystkich konfliktów.

Najczęściej zadawane pytania

Pracownik, który nie zgadza się z otrzymanym wypowiedzeniem, może się od niego odwołać do sądu pracy. Na wniesienie odwołania ma on 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W takiej sytuacji warto skontaktować się ze specjalistą - dobrze znający prawo pracy radca prawny oceni, czy wypowiedzenie jest skuteczne i udzieli pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, jak i drogą pozasądową.

Prawo pracy szczegółowo określa obowiązki pracodawcy wobec pracowników, jednak te często nie są przestrzegane. Działaniem bezprawnym jest m.in. zatrudnianie bez umowy, spóźnianie się z wypłatą należnej pracownikom pensji, jak również bezpodstawne obniżanie wynagrodzenia. Pracodawca łamie prawo pracy także w sytuacji, gdy nie wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny i zmusza do wypełniania obowiązków po godzinach, przekraczając w ten sposób wyznaczony przez przepisy limit.

Umowa o pracę określa jej strony, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Muszą znaleźć się w niej informacje dotyczące m.in.: rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia, a także wynagrodzenia. Co do zasady umowa o pracę jest zawierana na piśmie. Bardzo ważne jest określenie, czy jest ona umową na czas określony, okres próbny, czas nieokreślony lub na zastępstwo.

Praca bez umowy nierzadko nie jest inicjatywą pracodawcy, ale samych pracowników, którzy w ten sposób chcą np. uniknąć płacenia wysokich podatków. Takie rozwiązanie jest karalne, a konsekwencje dotykają obu stron. Jeżeli pracownik jest wpisany do rejestru bezrobotnych, może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet do 5000 zł, ponadto nie ma zabezpieczenia socjalnego. Pracodawca musi liczyć się m.in. z odpowiedzialnością karną związaną z niespełnieniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

W przypadku, gdy nadgodziny w pracy przypadają w nocy, niedziele i święta, które nie są dniami pracy dla pracownika, dni wolne od pracy udzielone w zamian za pracę w święto czy niedzielę lub przekraczają średniotygodniową normę, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadającą w każdym innym dniu niż wcześniej wymienione, pracownikowi przysługuje dodatek wynoszący 50% wynagrodzenia.

Zobacz również