mężczyzna z dokumentami

Prawa i obowiązki pracownika w świetle polskich przepisów

Stosunek pracy ma szczególny charakter, dlatego dotyczące go przepisy są rozbudowane i obejmują wiele obszarów związanych z wzajemnymi relacjami między osobą zatrudnioną a pracodawcą i jego przedstawicielami. Z uwagi na liczbę regulacji zawartych w Kodeksie pracy oraz ich poziom skomplikowania często trudno we własnym zakresie ocenić, czy w konkretnej sytuacji nie zostało naruszone prawo pracownika. Porady w Szczecinie w zakresie prawa pracy można uzyskać w kancelarii radcy prawnego Bednarski, zajmującej się również pomocą w sporach z pracodawcą oraz reprezentacją przed sądem pracy. Przekonajmy się jakie podstawowe prawa przysługują pracownikowi i sprawdźmy, jakie obowiązki na nim ciążą.

Jakie są podstawowe obowiązki pracownika?

Pracownik jest zobowiązany do sumiennego wykonywania swoich zadań, dochowywania wymaganej przy konkretnych czynnościach staranności oraz stosowania się do poleceń swoich przełożonych, w zakresie realizacji swych powinności w ramach dopuszczonych zawartą umową oraz istniejącymi regulacjami kodeksowymi. Trzeba jednak pamiętać, że osoby zatrudnione są też zobowiązane do dbania o mienie zakładu pracy i jego ochrony. Muszą także przestrzegać regulaminu pracy i zasad porządkowych, a także stosować się do określonego czasu pracy. Niezbędne jest przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz postępowanie w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. Wśród obowiązków pracownika jest dochowywanie tajemnicy w zakresie informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę.

Jakie są najważniejsze prawa pracownika?

Pracownik ma prawo do terminowego otrzymywania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z zawartej umowy, a także wykonywania swoich obowiązków w odpowiednich warunkach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy. Przysługuje mu prawo do poszanowania swej godności oraz dóbr osobistych, bycia równo traktowanym i niedyskryminowanym z uwagi na m.in. płeć, wiek czy pochodzenie etniczne. Istotne jest prawo do obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników swej pracy.

Posted in BLOG.