RODO

Kancelaria prawna udziela wsparcia prawnego w zakresie RODO. Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa i organizacji, która mogłaby mieć dostęp do danych umożliwiających identyfikację poszczególnych osób.

Mimo iż od wejścia w życie RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) minęło już trochę czasu, to wciąż wiele działających w Polsce firm nie przestrzega w pełni ustanowionych w nim wymogów. Dla przedsiębiorców konsekwencje takiej niezgodności mogą okazać się poważne w skutkach m.in. z powodu przewidzianych w RODO wysokich kar pieniężnych. Rozporządzenie nakłada na podmioty wiele obowiązków związanych z analizą ryzyka, wdrożeniem zasad przejrzystości prowadzonych działań, a także stworzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych czy spełnieniem obowiązku informacyjnego.

rodo 1024x683

Wsparcie prawne kancelarii radcowskiej w zakresie RODO pozwala dostosować firmowe zasady bezpieczeństwa danych osobowych do obowiązujących przepisów, ale też realiów rynkowych. Stały rozwój technologii i oprogramowania (np. przechowywanie danych w chmurze, oprogramowanie samouczące) stawia przed przedsiębiorcami kolejne wyzwania prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie same przepisy mogące pośrednio wpływać na obowiązki związane z RODO zmieniają się w Polsce dosyć dynamicznie. Prawnicy w naszej kancelarii na bieżąco śledzą zmiany, by służyć wsparciem prawnym firmom i organizacjom przetwarzającym dane osobowe.

Oferta w zakresie RODO – Kancelaria Szczecin

Nasza kancelaria radcowska w Szczecinie oferuje swoim Klientom pełne spektrum wsparcia w zakresie tematyki ochrony danych osobowych – warto zaufać profesjonalistom i ich doświadczeniu. Pomożemy Państwu w sprawach takich jak:

  • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD),
  • kompleksowe opracowywanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby RODO: klauzule informacyjne, zgody, polityki przetwarzania danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania i wiele innych,
  • tworzenie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • audyty zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami RODO i pozostałymi polskimi oraz unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania środków technicznych oraz organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych,
  • bieżące doradztwo prawne i sporządzanie opinii na tematy związane z ochroną danych osobowych.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania się do zasad ochrony danych osobowych, a ich błędne zrozumienie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Merytoryczne wsparcie w tym zakresie jest więc niezwykle istotne. Skuteczne wdrożenie RODO wymaga kompleksowego podejścia i podjęcia wielu ważnych działań. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w sprawach związanych z RODO, co gwarantuje przedsiębiorstwu bezpieczeństwo prawne.

RODO w naszej kancelarii

Podobnie jak każda firma jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Faktycznie jednak dbamy o dane naszych Klientów znacznie bardziej niż wymaga od nas RODO. Radca prawny jest w Polsce zawodem zaufania publicznego, a prowadzoną przez niego kancelarię prawną obowiązują zasady zachowania tajemnicy zawodowej. Zapewniają one zainteresowanym znacznie wyższy poziom ochrony danych i prywatności niż w przypadku innych rodzajów działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli działasz na terenie Unii Europejskiej i przetwarzasz dane osobowe, to podlegasz pod RODO, niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy nie. RODO nie ma zastosowania wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności o czysto osobistym lub domowym charakterze (np. przetwarzanie numerów telefonów i adresów rodziny czy znajomych na potrzeby utrzymania z nimi kontaktu i więzi społecznych).
Definicja przetwarzania danych osobowych jest bardzo obszerna – w praktyce w rozumieniu RODO jakakolwiek operacja na danych osobowych będzie określana jako przetwarzanie: począwszy od ich utrwalenia (np. zapisanie danych) poprzez ich wykorzystanie aż do usunięcia. Do danych osobowych zaliczamy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być przykładowo: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, wizerunek czy odcisk palca.
Za zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem odpowiada administrator danych tj. podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych jest osobą wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Do jego zadań należy: monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informowanie i szkolenie personelu, przeprowadzanie audytów, a także pośredniczenie w kontakcie z organem nadzorczym (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Głównym przedmiotem działalności IOD Twojej firmy jest przetwarzanie danych osobowych w związku z regularnym i systematycznym monitorowaniem osób na dużą skalę lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń. Nawet jeśli tego typu działania nie dotyczą Twojej firmy, powołanie IOD wciąż może być dobrym rozwiązaniem – odpowiednio wykwalifikowana osoba pełniąca taką funkcję z pewnością pomoże Ci właściwie zorganizować działalność i doradzi w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Za naruszenie przepisów RODO na administratora danych osobowych może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości nawet do 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (w zależności, która z wartości będzie wyższa). Ponieważ konsekwencje za nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia o ochronie danych osobowych mogą być bardzo dotkliwe, warto zadbać o każdą kwestię dotyczącą RODO. Radca prawny mający doświadczenie i odpowiednią wiedzę z pewnością zapewni cenne wsparcie w tym zakresie.

Zobacz również