Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości obejmuje zagadnienia takie jak umowa deweloperska, przepisy budowlane i pozwolenia na budowę, warunki sprzedaży mieszkań oraz współwłasność majątkowa. Przepisy dotyczące nieruchomości rozsiane są po różnych aktach prawnych, często pisane językiem specjalistycznym i wymagającym wyjaśnienia. W dodatku zastosowanie mogą mieć tu ustawy i rozporządzenia, które nie obowiązują już od 10 czy nawet 20 lat. Bardzo duża jest też wartość ewentualnego przedmiotu sporu. Wszystko to sprawia, że decyzje dotyczące nieruchomości warto podejmować ze wsparciem kancelarii prawnej.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa nieruchomości, opiniujemy umowy deweloperskie i dotyczące sprzedaży nieruchomości, a także reprezentujemy strony w postępowaniach przed urzędami i sądami.

oferta8 1024x683

Prawo nieruchomości obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień prawnych i wciąż dynamicznie się zmienia. Wynika to m.in. z ciągłego wzrostu zainteresowania transakcjami związanymi ze sprzedażą czy też zakupem nieruchomości. Przepisy dotyczące wspomnianej problematyki są ujęte nie tylko w Kodeksie cywilnym, ale i wielu innych aktach prawnych. Samodzielne znalezienie rozwiązania w trudnej sytuacji nie zawsze jest łatwe, w szczególności bez dobrej znajomości tej dziedziny prawa. Warto poprosić o pomoc specjalistę, jakim jest radca prawny do spraw nieruchomości.

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie nieruchomości

Nasza kancelaria oferuje merytoryczne doradztwo i kompleksową pomoc prawną w wielu zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje takie kwestie jak:

  • umowne i sądowe zniesienie współwłasności,
  • dochodzenie odszkodowań od deweloperów za opóźnienia i wady lokalu,
  • ustalanie stanu prawnego oraz ocena ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości,
  • tworzenie i weryfikacja umów przeniesienia własności nieruchomości, deweloperskich lub najmu,
  • dochodzenie należności z tytułu najmu oraz bezumownego korzystania z lokalu,
  • powództwa o opróżnienie lokalu i o eksmisję,
  • reprezentacja w postępowaniach o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie oraz ustanowienie służebności.

Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to szczególna forma umowy przedwstępnej przewidziana dla nieruchomości z rynku pierwotnego. Jedna ze stron (deweloper) zobowiązuje się do wybudowania budynku/lokalu i sprzedania go po ustalonej z góry cenie drugiej stronie umowy deweloperskiej (nabywcy).

Umowa deweloperska zawierana jest, gdy dany budynek nie został jeszcze ukończony, a nawet gdy dopiero przygotowywane są jego plany. Zabezpiecza obie strony umowy, ponieważ deweloper po jej podpisaniu jest zobowiązany do budowy obiektu spełniającego wymagania prawne i umowne oraz sprzedania go, a nabywca do zapłacenia odpowiedniej kwoty. Ponieważ zapisy umowy deweloperskiej mają szczególne znaczenie, zaleca się korzystanie ze wsparcia kancelarii prawnej przy ich podpisywaniu.

Priorytetem dla naszej kancelarii radcowskiej w Szczecinie jest reprezentowanie Klientów w profesjonalny sposób. Poparte wieloletnią praktyką doświadczenie i bardzo dobra znajomość szeroko rozumianego prawa nieruchomości, z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie, pozwalają nam na ochronę Państwa interesów i skuteczne rozwiązanie każdego problemu prawnego.

Najczęściej zadawane pytania

W Kodeksie cywilnym znajduje się wyjaśnienie pojęcia nieruchomości. Zgodnie z zapisem ustawodawcy nieruchomości to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności (grunty). Są to również stale związane z gruntem budynki, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Na podstawie zawartej w kodeksie definicji można wyróżnić trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe i lokalowe.

Księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Stanowią one źródło wielu informacji, które dla osoby zainteresowanej nabyciem są szczególnie istotne. Z księgi wieczystej można dowiedzieć się m.in. tego, czy na nieruchomości ciążą jakieś ograniczenia. Większość dostępnych na rynku nieruchomości ma założoną księgę wieczystą. Obowiązku jej prowadzenia nie ma w przypadku mieszkań spółdzielczo-własnościowych. Zakup nieruchomości bez księgi wieczystej niesie za sobą pewne ryzyko. W związku z tym przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poprosić o pomoc osobę doświadczoną. Radca prawny do spraw mieszkaniowych jest w stanie zapoznać się ze stanem prawnym danej nieruchomości i wskazać, czy jej zakup jest bezpieczny.
Pozew o eksmisję skierowany do sądu cywilnego może złożyć: właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego m.in. wtedy, kiedy umowa z lokatorem została rozwiązana wskutek wypowiedzenia czy osoba, która przebywa w lokalu, znajduje się tam bezprawnie. Wśród uprawnionych do złożenia pozwu o eksmisję podmiotów znajduje się też współlokator, w określonych w ustawie przypadkach, a także spółdzielnia mieszkaniowa w przypadku podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w stosunku do danej osoby. Warto pamiętać, że postępowanie eksmisyjne może się rozpocząć nie tylko na podstawie wspomnianego pozwu do sądu cywilnego, ale też np. po złożeniu wniosku o nakaz opuszczenia mieszkania, którego istota przedstawiona została w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Prawo chroni nabywcę przed wadami budynku zakupionego u dewelopera. Ma on prawo zgłoszenia nieprawidłowości na mocy rękojmi. Ta instytucja prawna jest szczegółowo opisana w Kodeksie cywilnym i jest ustawową formą odpowiedzialności sprzedawcy. Oznacza to, że ma kluczowe znaczenie i jest nadrzędna w stosunku do pozostałych zapisów w umowie. Sprzedawca, w tym przypadku deweloper, ponosi odpowiedzialność za stwierdzone wady bez względu na to, czy miał wiedzę i ponosi odpowiedzialność za ich powstanie. Rękojmia jest wyłączona tylko wtedy, kiedy powodem usterki jest niewłaściwa eksploatacja mieszkania. Jeśli jako nabywcy stwierdzimy wady, powinniśmy wystosować pismo i wezwać dewelopera do ich usunięcia, wskazując przy tym termin. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa 5 lat od podpisania umowy. W razie problemów z deweloperem warto skorzystać z pomocy, którą oferuje radca prawny. Nieruchomości, a dokładniej przepisy je regulujące, często są zawiłe.
Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, należy zwrócić uwagę na wiele kwestii. Jedną z najważniejszych spraw jest ustalenie, czy osoba sprzedająca mieszkanie ma do niego pełne prawo. Warto też zweryfikować, czy osoby trzecie takiego prawa nie mają. Obciążenia hipoteczne można sprawdzić w księdze wieczystej i to nawet przez Internet, o ile znamy jej numer. Warto także poprosić właściciela mieszkania o to, aby wykazał, że nie ma żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do lokalu, które nie są nieuregulowane. Dokumentem, który to poświadcza, może być zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

Zobacz również