mobbing w pracy

Mobbing w pracy – jak go rozpoznać?

Dobra atmosfera w pracy należy do czynników, które mają duży wpływ na wydajność oraz satysfakcję z wykonywanych zadań. Niestety zdarza się, że współpracownicy lub przełożeni dopuszczają się zachowań, które noszą znamiona mobbingu.

Przeciwdziałanie takim zjawiskom jest ważne, ponieważ prawo do poszanowania godności należy do jednych z najważniejszych praw pracownika. Porady w Szczecinie w tym zakresie są udzielane m.in. przez specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa pracy Kancelarię Radcy Prawnego Bednarski, która pomaga w ustaleniu, czy w danym przypadku można mówić o lobbingu oraz pomaga w zgromadzeniu potrzebnych dowodów, przygotowaniu pozwu oraz podejmuje się reprezentowania pokrzywdzonych. Przekonajmy się, kiedy w grę będzie wchodził mobbing.

Czym jest mobbing?

Definicja mobbingu jest zawarta w Kodeksie pracy, który stwierdza, że z mobbingiem mamy do czynienia wówczas, gdy wobec pracownika podejmowane są działania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, a także wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące albo mające na celu poniżenie czy ośmieszenie pracownika, jak również izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Czyny wyczerpujące znamiona mobbingu są podejmowane świadomie i mogą mieć charakter werbalny albo niewerbalny, a ich sprawcami mogą być współpracownicy, przełożeni albo osoby zarządzające firmą bądź instytucją, które akceptują lub wręcz kreują atmosferę sprzyjającą tego rodzaju działaniom. Przy stwierdzeniu, że doszło do mobbingu, konieczne jest by działania lub zachowania dotyczyły konkretnej osoby, były długotrwałe i uporczywe, wiązały się z nękaniem albo zastraszaniem, a ich celem było poniżenie, ośmieszenie lub odizolowanie od zespołu.

Jakie zachowania mogą być uznane za mobbing?

Mobbing może przejawiać się w różnych działaniach i zachowaniach podejmowanych przez przełożonych lub współpracowników nękanej osoby. W grę wchodzą zazwyczaj czyny mające na celu kierowanie pośrednich lub bezpośrednich komunikatów skierowanych do pracownika, pogarszanie relacji między pracownikami, dążenie do tego by ofiara była negatywnie postrzegana przez współpracowników, a także pogarszające pozycję zawodową pracownika.

Posted in BLOG.