postępowanie cywilne

Kto może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniu cywilnym?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że strona nie musi osobiście reprezentować swoich interesów przed sądem, dopuszczając udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa innym osobom. W przeciwieństwie do pełnomocnictw upoważniających do wykonania w imieniu mocodawcy rozmaitych czynności prawnych w obrębie różnych procedur prawa cywilnego pełnomocnikiem, który będzie występował przed składem orzekającym w ramach postępowania cywilnego, mogą zostać wyłącznie osoby wymienione w Kodeksie. Warto pamiętać, że działania podejmowane przez pełnomocnika pociągają za sobą skutki prawne dla mocodawcy, zawsze warto więc rozważyć, komu powierza się reprezentację przed sądem. W Szczecinie można w tym celu skorzystać z usług kancelarii Bednarski. Przekonajmy się, jakie są zapisy kodeksowe i rodzaje pełnomocnictw.

Kogo można ustanowić pełnomocnikiem?

Zgodnie z zapisami KPC pełnomocnikiem strony postępowania cywilnego może zostać adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy. W sprawach restrukturyzacji i upadłości możliwość taka dotyczy także osoby mającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Pełnomocnictwo procesowe w sprawie cywilnej może ponadto otrzymać osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony, jak również osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Będzie to też możliwe w przypadku współuczestnika sporu, a także bliskich krewnych – małżonka, rodzeństwa, zstępnych lub wstępnych strony oraz osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia. Artykuł 87, § 2–5 KPC wymienia też inne osoby, którym przysługuje to prawo.

Rodzaje pełnomocnictw procesowych

Pełnomocnictwo w sądowym postępowaniu cywilnym może mieć charakter pełnomocnictwa ogólnego – w takim przypadku pełnomocnik reprezentuje mocodawcę w różnych kwestiach związanych z procesem, w tym m.in. czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, jak również zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie. Możliwy jest także odbiór kosztów procesu od strony przeciwnej. Istnieje ponadto możliwość udzielenia pełnomocnictwa do konkretnej czynności procesowej wykonywanej w ramach postępowania.

Posted in BLOG.