rodzina wyglądająca z mieszkania

Jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali, które nie ma osobowości prawnej i nie jest podmiotem gospodarczym – w przeciwieństwie do spółdzielni mieszkaniowych. Członkiem wspólnoty staje się każdy, kto nabył lokal mieszkalny lub użytkowy położony w obrębie danej nieruchomości.

Celem działania wspólnoty jest odpowiednie zarządzanie wspólnym budynkiem lub wręcz całym osiedlem. Wszystkie uchwały muszą być podejmowane przez członków wspólnoty większością głosów. Jeżeli jednak zostanie podjęta uchwała, która nie podoba się któremuś z członków owej wspólnoty, ma on prawo do jej wzruszenia. Każdy właściciel nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty może poddać kontroli sądowej uchwałę, która była przez nią podjęta. Z dzisiejszego wpisu dowiedzą się Państwo, jak to zrobić!

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu jej członkowi. Nie może tego zrobić najemca lokalu albo domownik, który nie jest prawnym właścicielem nieruchomości. Zaskarżyć uchwały nie może także zarząd wspólnoty ani zarządca.

Ile czasu ma członek wspólnoty mieszkaniowej na zaskarżenie podjętej przez nią uchwały?

Właściciel lokalu, który nie zgadza się z uchwałą podjętą przez wspólnotę mieszkaniową, do której należy, może ją zaskarżyć przez okres sześciu tygodni od daty jej uchwalenia na zebraniu. Jeżeli jednak głosowanie było przeprowadzane przez indywidualne zbieranie głosów, termin ten liczony jest od dnia zawiadomienia danego członka wspólnoty o treści podjętej uchwały.

Kiedy można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwała podjęta przez wspólnotę mieszkaniową może być zaskarżona z czterech podstawowych powodów, które są określone przepisami prawnymi:

1. Niezgodność uchwały z przepisami prawa.
2. Niezgodność uchwały z umowami zawieranymi między właścicielami lokali.
3. Naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.
4. Naruszenie interesów właściciela lokalu.

W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego pozwu do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla położenia danej wspólnoty. Konieczne jest zatem wskazanie pozwanego, którym w tym wypadku zawsze będzie wspólnota mieszkaniowa. Powinno mieć ono formę pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej przeciwko wspólnocie. Taki pozew podlega stałej opłacie, która wynosi 200 zł. W treści pozwu musi zawierać się sprecyzowane żądanie uchylenia konkretnej uchwały oraz wszystkie niezbędne dane, w tym adresy stron i załączniki, które mają znaczenie dla danej sprawy. W jednym pozwie można zaskarżyć nawet kilka nieodpowiadających właścicielowi uchwał, jednak w takim wypadku proporcjonalnie rośnie także koszt opłaty sądowej. Aby prawidłowo napisać treść takiego pozwu, najlepiej zgłosić się do naszej kancelarii radcy prawnego. Od wielu lat zajmujemy się wspieraniem działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a wszystkie kwestie prawne z nimi związane są nam dobrze znane. Dzięki bogatemu doświadczeniu i dogłębnej wiedzy możemy skutecznie pomóc w zaskarżaniu uchwał, a następnie reprezentować swoich klientów w sprawach o uchylenie lub ustalenie nieważności danej uchwały.

Kiedy można mówić o naruszeniu interesów właściciela lokalu?

Uchwała, która narusza interesy właściciela lokalu to jeden z najczęstszych powodów składania wniosków o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu. Jest to każda uchwała, której postanowienia są krzywdzące dla właściciela nieruchomości lub naruszają jego prawa. Zazwyczaj zaskarżane są uchwały, które nakładają na członków wspólnoty dodatkowe opłaty lub podwyższają dotychczasowe koszty utrzymania nieruchomości. Zarzucane uchwale naruszenia należy dokładnie opisać w pozwie oraz powołać wszystkie niezbędne dowody na ich potwierdzenie.

Posted in BLOG.