opinia prawna

Czy opinia prawna ma wiążące znaczenie dla sądu?

Uzyskanie pomocy prawnej jest możliwe w różnych postaciach uzależnionych od potrzeb klienta oraz specyfiki sprawy, której dotyczy. Jedną z form wykorzystywanych szczególnie często jest sporządzenie przez adwokata albo radcę prawnego opinii prawnej. Wiele osób zastanawia się, czy dokument tego rodzaju może być przedstawiony w sądzie oraz jaka jest jego ranga. Przekonajmy się, czym jest opinia prawna i jaki jest jej status w postępowaniu sądowym.

Czym jest opinia prawna?

Opinia prawna to pisemne przedstawienie stanowiska sporządzającego ją adwokata lub radcy prawnego w konkretnej sprawie. Zwykle dotyczy ona analizy sytuacji prawnej danej osoby oraz wiąże się ze wskazaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także określeniem istniejących możliwości działania. Często opinia zawiera kilka wariantów postępowania wraz z ich możliwymi konsekwencjami prawnymi. Opinie sporządza się najczęściej na zlecenie przedsiębiorstw lub instytucji, a nierzadko także na potrzeby osób prywatnych toczących spór prawny, prowadzących negocjacje, udowadniających swoje stanowisko lub chcących umotywować podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Opinie prawne mogą dotyczyć różnych obszarów prawa i często służą wyjaśnieniu obowiązujących procedur lub wskazaniu ewentualnych błędów we wcześniejszym postępowaniu. Mogą też być analizą dokumentów np. zawartych umów.

Czy opinia prawna może być wzięta pod uwagę przez sąd?

W postępowaniu sądowym nie istnieje zamknięty katalog dowodów, które strony mogą przedstawiać w celu poparcia swego stanowiska, a skład orzekający dopuścić w konkretnej sprawie. Decyzja w tym zakresie zawsze należy do sądu. Może zdarzyć się, że sąd wydając orzeczenie, przychyli się do stanowiska prawnika reprezentującego jedną ze stron wyrażonego w znajdującej się w aktach opinii prawnej. Dokument tego rodzaju nie jest jednak w żadnym stopniu dla sądu wiążący i podlega takiej samej ocenie jak inne ewentualnie zgłaszane wnioski dowodowe. Warto natomiast pamiętać, że inny charakter mają opinie biegłych – są one jednak również badane przez sąd, który może je uznać lub odrzucić.

Posted in BLOG.