wspólnicy

Czy można zaskarżyć uchwałę wspólników w spółce z o. o.?

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe dzięki podziałowi kompetencji między jej organy: zgromadzenie wspólników podejmujące decyzje o charakterze strategicznym, powoływany przez nich zarząd, zajmujący się kierowaniem bieżącą działalnością oraz radę nadzorczą mającą funkcję kontrolną. Każdy z organów spółki pracuje w przewidzianym dla siebie trybie. W przypadku zgromadzenia wspólników decyzje w postaci przyjmowanych uchwał są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki lub zapisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Nawet w przypadku przegłosowania złożonego wniosku istnieje jednak możliwość zaskarżania uchwał. W Szczecinie pomocą w kwestiach związanych z działalnością spółek służy Kancelaria Radcy Prawnego Bednarski. Przekonajmy się kto i kiedy może zaskarżyć uchwałę wspólników.

Kiedy można zaskarżyć uchwałę wspólników w sp. z o.o.?

Uchwały w sp. z o.o. są podejmowane na zgromadzeniach wspólników zwoływanych jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Alternatywą jest przyjęcie uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników, co może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody albo przez głosowanie pisemne. W sytuacji, gdy uchwała wspólników jest sprzeczna z umową spółki lub dobrymi obyczajami, a także godzi w interesy spółki albo ma na celu działanie na niekorzyść wspólnika dopuszczalne jest jej zaskarżenie. Wymaga to złożenia powództwa przeciw spółce o uchylenie uchwały.

Kto może wystąpić z powództwem o uchylenie uchwały wspólników w sp. z o.o.?

W spółkach kapitałowych powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały może wnieść każdy z jej organów tj. zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, a także ich członkowie. Uprawnienie to przysługuje także pod pewnymi warunkami poszczególnym wspólnikom.

Posted in BLOG.