mężczyzna z dokumentami

Prawa i obowiązki pracownika w świetle polskich przepisów

Stosunek pracy ma szczególny charakter, dlatego dotyczące go przepisy są rozbudowane i obejmują wiele obszarów związanych z wzajemnymi relacjami między osobą zatrudnioną a pracodawcą i jego przedstawicielami. Z uwagi na liczbę regulacji zawartych w Kodeksie pracy oraz ich poziom skomplikowania często trudno we własnym zakresie ocenić, czy w konkretnej sytuacji nie zostało naruszone prawo pracownika. Porady w Szczecinie w zakresie prawa pracy można uzyskać w kancelarii radcy prawnego Bednarski, zajmującej się również pomocą w sporach z pracodawcą oraz reprezentacją przed sądem pracy. Przekonajmy się jakie podstawowe prawa przysługują pracownikowi i sprawdźmy, jakie obowiązki na nim ciążą.

Jakie są podstawowe obowiązki pracownika?

Pracownik jest zobowiązany do sumiennego wykonywania swoich zadań, dochowywania wymaganej przy konkretnych czynnościach staranności oraz stosowania się do poleceń swoich przełożonych, w zakresie realizacji swych powinności w ramach dopuszczonych zawartą umową oraz istniejącymi regulacjami kodeksowymi. Trzeba jednak pamiętać, że osoby zatrudnione są też zobowiązane do dbania o mienie zakładu pracy i jego ochrony. Muszą także przestrzegać regulaminu pracy i zasad porządkowych, a także stosować się do określonego czasu pracy. Niezbędne jest przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz postępowanie w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. Wśród obowiązków pracownika jest dochowywanie tajemnicy w zakresie informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę.

Jakie są najważniejsze prawa pracownika?

Pracownik ma prawo do terminowego otrzymywania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z zawartej umowy, a także wykonywania swoich obowiązków w odpowiednich warunkach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy. Przysługuje mu prawo do poszanowania swej godności oraz dóbr osobistych, bycia równo traktowanym i niedyskryminowanym z uwagi na m.in. płeć, wiek czy pochodzenie etniczne. Istotne jest prawo do obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników swej pracy.

wspólnicy

Czy można zaskarżyć uchwałę wspólników w spółce z o. o.?

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe dzięki podziałowi kompetencji między jej organy: zgromadzenie wspólników podejmujące decyzje o charakterze strategicznym, powoływany przez nich zarząd, zajmujący się kierowaniem bieżącą działalnością oraz radę nadzorczą mającą funkcję kontrolną. Każdy z organów spółki pracuje w przewidzianym dla siebie trybie. W przypadku zgromadzenia wspólników decyzje w postaci przyjmowanych uchwał są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki lub zapisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Nawet w przypadku przegłosowania złożonego wniosku istnieje jednak możliwość zaskarżania uchwał. W Szczecinie pomocą w kwestiach związanych z działalnością spółek służy Kancelaria Radcy Prawnego Bednarski. Przekonajmy się kto i kiedy może zaskarżyć uchwałę wspólników.Continue reading

młotek i stos waluty

Jak sporządzić pozew o zapłatę?

Dochodzenie należności można prowadzić w różnych trybach, a ich wybór należy do wierzyciela, który musi jednak brać pod uwagę związane z nimi wymagania oraz ograniczenia. Opcją używaną w sytuacji, gdy inne metody nie przynoszą rezultatów lub z przyczyn formalnych nie można z nich skorzystać, jest skierowanie do sądu sprawy o zapłatę. W Szczecinie pomocą w przygotowaniu pozwu służy Kancelaria radcy prawnego Bednarski. Przekonajmy się, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o windykację należności i sprawdźmy, jakie będą najważniejsze elementy pozwu.Continue reading

młotek sędziowski i testament

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Odejście bliskiej osoby wiąże się z nie tylko z wysokim natężeniem emocji wynikających z poczucia straty czy koniecznością urządzenia ceremonii pogrzebowej, ale również z koniecznością uregulowania spraw spadkowych. W Szczecinie pomoc w załatwieniu spraw związanych z dziedziczeniem zapewnia kancelaria radcy prawnego Bednarski. Jej wsparcie okaże się szczególnie przydatne wówczas, gdy wśród spadkobierców dochodzi do sporów związanych z objęciem spadku. Przekonajmy się, jakie mogą być ich przyczyny.Continue reading

postępowanie cywilne

Kto może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniu cywilnym?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że strona nie musi osobiście reprezentować swoich interesów przed sądem, dopuszczając udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa innym osobom. W przeciwieństwie do pełnomocnictw upoważniających do wykonania w imieniu mocodawcy rozmaitych czynności prawnych w obrębie różnych procedur prawa cywilnego pełnomocnikiem, który będzie występował przed składem orzekającym w ramach postępowania cywilnego, mogą zostać wyłącznie osoby wymienione w Kodeksie. Warto pamiętać, że działania podejmowane przez pełnomocnika pociągają za sobą skutki prawne dla mocodawcy, zawsze warto więc rozważyć, komu powierza się reprezentację przed sądem. W Szczecinie można w tym celu skorzystać z usług kancelarii Bednarski. Przekonajmy się, jakie są zapisy kodeksowe i rodzaje pełnomocnictw.Continue reading

opinia prawna

Czy opinia prawna ma wiążące znaczenie dla sądu?

Uzyskanie pomocy prawnej jest możliwe w różnych postaciach uzależnionych od potrzeb klienta oraz specyfiki sprawy, której dotyczy. Jedną z form wykorzystywanych szczególnie często jest sporządzenie przez adwokata albo radcę prawnego opinii prawnej. Wiele osób zastanawia się, czy dokument tego rodzaju może być przedstawiony w sądzie oraz jaka jest jego ranga. Przekonajmy się, czym jest opinia prawna i jaki jest jej status w postępowaniu sądowym.Continue reading

małżenśtwo

Kiedy małżeństwo można unieważnić?

Unieważnienie małżeństwa nie jest tym samym co rozwód. Większość współmałżonków, którzy nie chcą pozostawać w związku małżeńskim, decyduje się na rozwód, jednak niektórzy z nich mogą wszcząć procedurę unieważnienia ich związku. W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić, kiedy można unieważnić małżeństwo i na czym to dokładnie polega.Continue reading

rodo

Fakty i mity na temat RODO

Europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, czyli RODO, zaczęło być stosowane 25 maja 2018 roku. Od początku budziło skrajne odczucia i wprowadzało sporo zamieszania w funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Wokół RODO narosło wiele mitów, które często są wynikiem nieprawdziwych informacji podawanych przez różne media. Powtarzane z ust do ust z czasem ugruntowują się w powszechnej świadomości, choć nie mają wiele wspólnego z prawdą.Continue reading

testament

Testament a prawo do zachowku

Testament to dokument, który jest rozporządzeniem dotyczącym podziału własnego majątku na wypadek śmierci spadkodawcy. Z roku na rok coraz więcej ludzi decyduje się na jego spisanie po to, aby mieć wpływ na to, jak zostanie podzielony ich majątek po śmierci. W testamencie spadkodawca może pominąć nawet swoją najbliższą rodzinę, decydując się na przekazanie swoich dóbr majątkowych dowolnym osobom. Nie oznacza to jednak, iż po jego śmierci, bliscy zmarłego nie mają szans na uzyskanie żadnych funduszy w ramach spadku. W jaki sposób mogą dochodzić swoich praw? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, przeczytaj, czym jest zachowek i kto ma do niego prawo!Continue reading